Home Entertainment Penelope Cruz: I love Shah Rukh Khan